Kohyaoproject's Blog


+
กันยายน 7, 2009, 2:06 am
Filed under: ทั่วไป

เราจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ +  ที่แข็งและเยือกเย็นของโรงพยาบาลเป็นการบวกเพิ่มและความร่วมมือกัน

ติดตาม KohYaoProj+ct กระบวนการออกแบบและก่อสร้างเรือนพักผู้ป่วย ศูนย์แพทย์ชุมชนพรุใน เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา  (โรงพยาบาลเกาะยาว สาขาสถานีอนามัยตำบลพรุใน) โดยชุมชนเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการออกแบบกับสถาปนิกในทุกกระบวนการได้ที่นี่ครับ

Advertisements


รู้จักชุมชนที่เกาะยาวใหญ่
กันยายน 7, 2009, 1:44 am
Filed under: ทั่วไป

เกาะยาวใหญ่ เป็นเกาะในทะเลอันดามัน  ในเขตอำเภอเกาะยาวซึ่งประกอบด้วยเกาะสองเกาะ คือเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่  ระยะทาง 1  ชั่วโมงโดยเรือจากฝั่งที่ภูเก็ต กระบี่ หรือพังงา
 

เกาะยาวน้อย มีชุมชนตำบลเกาะยาวน้อยประชากร 4000 คน และเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการต่างๆ เช่นที่ว่าการอำเภอ โรงเรียนและโรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และมูลนิธิชัยพัฒนาในการก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ ขยายขนาดจาก 10 เตียงเป็น 30 เตียง  เกาะยาวน้อยมีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ homestay 

ในอีกสองชุมชนใหญ่คือตำบลพรุใน และตำบลเกาะยาวใหญ่ มีประชากรราว 10,000 คน  รวมกันอยู่ที่เกาะยาวใหญ่ ด้านใต้ของเกาะยาวน้อย มีสถานีอนามัย 3 แห่งคือสถานีอนามัยเกาะยาวใหญ่  สถานีอนามัยโล๊ะโป๊ะ และสถานีอนามัยตำบลพรุใน ซึ่งในปัจจุบันคือ ศูนย์แพทย์ชุมชนพรุใน  ซึ่งมีแพทย์อยู่ประจำต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับชุมชน  ทั้งสามแห่งนี้รวมเป็นเครือข่ายสุขภาพเกาะยาว มีแพทย์หนึ่งคนดูแล 

ศูนย์แพทย์ชุมชนพรุใน ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากชุมชน ทุกๆปี ซึ่งเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ชาวชุมชนจะจัดงานการกุศลเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อก่อสร้างต่อเติมสถานีอนามัย เช่นสามารถสร้างห้องคลอด ห้องฉุกเฉิน ห้องยา ห้องตรวจวินิจฉัยโรค ห้องlab และปรับปรุงอาคารหลังเก่าแก่อายุ 30 ปี เป็นเรือนพักผู้ป่วยขนาด 5 เตียง จนศูนย์แพทย์ชุมชนพรุใน ได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย  แม้ด้วยเงินทุนอันจำกัดและอุปสรรคความล่าช้านานา นี่คือน้ำพักน้ำแรงของชาวชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นความภาคภูมิใจที่ก่อร่างสร้างมาด้วยกันตลอดเกือบ 8 ปีที่ผ่านมา

ในขณะนี้ ชาวชุมชนกำลังจะสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้นมาใหม่ แทนหลังเดิมซึ่งชำรุดทรุดโทรม โดยมีแนวความคิดว่าอาคารหลังใหม่นี้จะเป็นเรือนพักที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนครับ